آموزش


آموزش

آموزش مستمر کلیه کارکنان شرکت در راستای ارتقاء کیفیت و حفاظت از محیط زیست متناسب با وظایف محوله و صلاحیت کارکنانی که کارهای مؤثر بر کیفیت محصول را انجام می دهند باید به لحاظ تحصیلات، آموزش، مهارت و تجربه مناسب محرز گردد.

شایستگیهای مورد نیاز کارکنان شناسایی و برای تامین این نیازها، برنامه های آموزشی اجرا و همچنین سوابق آموزشی، مهارتی و تجربیاتی کارکنان نگهداری میگردد.

Image