واحد کنترل کیفیت


در اجرای سیستم کنترل کیفیت اهداف زیر دنبال میگردد:


– ایجاد و تجهیز آزمایشگاه کنترل کیفیت جهت ارزیابی مواد اولیه

– بررسی مواد حین فرآوری و تعیین کیفیت فرآورده نهایی تا بدین ترتیب کیفیت محصول در هر مرحله از سلسله مراحل تولید تضمین گردد

– انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی مواد اولیه

– انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی حین تولید

– انجام آزمایشات فیزیکی، شیمیایی و میکروبی محصول نهایی

– بکارگیری نیروهای مجرب برای حفظ سیستم کنترل کیفی

– آموزش مستمر پرسنل سیستم کنترل کیفی

– بکارگیری استانداردهای مورد نیاز در تولید محصولات

– بکارگیری ابزارهای کنترل کیفیت آماری حین تولید