شرایط واگذاری نمایندگی


شرایط واگذاری نمایندگی


  •  تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران
  • اعتقاد به اسلام یا یکی دیگر از ادیان رسمی کشور
  • عدم اعتیاد به مواد مخدر
  • نداشتن سوء پیشینه کیفری و همچنین نداشتن سابقه محکومیت
  • استفاده از طرح های خلاقانه برای فروش محصولات
  • التزام عملی به مشتری محوری یکی از مهمترین ویژگی های مدنظر شرکت برای نماینده است که در صورت عدم توجه به آن بلافاصله نمایندگی فسخ میگردد.
  • متقاضی نمایندگی باید در طی دو هفته رونوشتی از کلیه مدارک مربوطه را به شرکت ارسال نماید . مدارک شامل : کپی شناسنامه و کارت ملی اشخاص حقیقی ، کپی اساسنامه شرکت به همراه آخرین آگهی تغییرات در روزنامه رسمی ، کپی اجاره نامه یا کپی سند مالکیت اشخاص حقیقی یا حقوقی. ( تصویر کلیه مدارک باید دارای مهر کپی برابر اصل از قوه قضاییه باشد .)